Công văn 4086/BGDĐT-ĐANN Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí triển khai ĐA NNQG 2020 năm 2015.

Căn cứ công văn số 3082/BGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Số kí hiệu Công văn 4086/BGDĐT-ĐANN
Ngày ban hành 04/08/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/08/2014
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Các văn bản khác
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung

Căn cứ công văn số 3082/BGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2015 như sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi kinh phí ĐA NNQG 2020 năm 2013 và ước thực hiện năm 2014
1. Đối với các Bộ, ngành, Đại học Quốc gia và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện ĐA NNQG 2020 tại đơn vị của năm 2013.
- Đánh giá tình hình thực hiện ĐA NNQG 2020 trong 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014 (chi tiết tình hình đáp ứng kinh phí cho từng nội dung nhiệm vụ phải triển khai trong năm); những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.
- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý của năm 2013.
- Ước thực hiện cả năm 2014, chi tiết tình hình đáp ứng kinh phí cho từng nội dung nhiệm vụ phải triển khai trong năm.
- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.
II. Xây dựng kế hoạch năm 2015
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2015
1.1. Các văn bản pháp quy:
- Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.
- Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012 về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.
- Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.
- Công văn số 3082/BGDĐT-KHTC ngày 13/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án NNQG 2020 năm 2015. Cụ thể theo thứ tự ưu tiên sau đây:
1.2.1. Xây dựng và nhân rộng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2014, tiếp tục triển khai và từng bước nhân rộng các đơn vị/địa phương điển hình đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở các cấp, bậc học nhằm hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo/địa phương để liên kết, hỗ trợ phát triển dạy và học ngoại ngữ.
1.2.2. Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ
Tiếp tục rà soát năng lực ngoại ngữ của giáo viên, giảng viên ngoại ngữ các cấp, bậc học để bồi dưỡng đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 và lộ trình triển khai của các đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh để giảng dạy tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động đổi mới trong dạy và học ngoại ngữ ở các cấp, bậc học. Thu hút và huy động các nguồn lực quốc tế trong bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ.
1.2.3. Đầu tư hiệu quả trang thiết bị, phần mềm, học liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phần mềm, các chương trình học trực tuyến, các nguồn học liệu mở, điện tử phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình, tài liệu, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học ngoại ngữ của các cấp, bậc học. Thu hút, khuyến khích và huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện quy định tham gia viết sách giáo khoa, tài liệu dạy học, đầu tư phát triển phần mềm, nguồn học liệu mở phục vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
1.2.4. Tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ quốc gia
Tiếp tục đầu tư hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng tiểu mục đề thi quốc gia, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ viết câu hỏi thi, giám khảo chấm thi nói, thi viết phục vụ đổi mới thi kiểm tra đánh giá ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Thành lập và đưa Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia vào hoạt động; hình thành hệ thống các trung tâm tổ chức thi trên cả nước. Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện đổi mới thi kiểm tra đánh giá.
1.2.5. Triển khai dạy và học ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh
 Hoàn thiện chương trình, biên soạn sách giáo khoa và triển khai thí điểm dạy và học tiếng Nhật (từ lớp 3 – lớp 12), tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hàn (ngoại ngữ thứ hai) trong các cơ sở giáo dục và đào tạo có đủ điều kiện và có nhu cầu.
Xây dựng kế hoạch triển khai đề án tiếng Nga và tiếng Trung Quốc trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.2.6. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Đề án tại các Bộ, Ngành, địa phương, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát các cấp; tăng cường phối hợp chỉ đạo giữa BQL Đề án với các Bộ, Ngành, địa phương, đơn vị trong hoạt động quản lý, giám sát để kịp thời tổng hợp báo cáo, hình thành hệ thống dữ liệu và tham mưu xây dựng kế hoạch và hệ thống giải pháp triển khai Đề án hiệu quả.
1.2.7. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn lực dạy và học ngoại ngữ
2. Điều kiện và nguyên tắc phân bổ kinh phí năm 2015
a) Điều kiện:
- Có kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015 được BQL Đề án NNQG 2020 thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Có BQL Đề án và tổ công tác quản lý, giám sát các hoạt động Đề án tại địa phương, đơn vị.
- Định kỳ có báo cáo kết quả triển khai Đề án tại đơn vị.
b) Nguyên tắc:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.
- Ưu tiên các đơn vị có kế hoạch bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án năm 2015.
- Ưu tiên các đơn vị có cam kết lộ trình đạt chuẩn giáo viên, chuẩn đầu ra của học sinh, sinh viên.
- Ưu tiên các đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ của Đề án đạt hiệu quả cao.
- Ưu tiên các đơn vị có cam kết huy động các nguồn lực bổ sung và thực hiện cam kết nghiêm túc trong các năm qua.
Các đơn vị xây dựng và báo cáo dự toán chi kinh phí ĐA NNQG 2020 năm 2015 đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và các biểu mẫu kèm theo công văn này, gửi về Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trước ngày 15/8/2014 để tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền, cụ thể:

  • Bằng thư điện tử theo địa chỉ: dean2020@moet.edu.vn.
  • Bằng đường công văn (bản in chính thức có đóng dấu) theo địa chỉ: BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, số 18, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lưu ý: File điện tử của công văn này và các biểu mẫu lập dự toán có thể được lấy  tại website: dean2020.edu.vn.

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây