Mẫu Biên Bản Thanh lý Hợp Đồng chính xác nhất

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định.

Dưới đây, dean2020.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng nhất hiện nay.

 Biên bản thanh lý hợp đồng

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

  • Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………
  • Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………
  • Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tại đây : bien-ban-thanh-ly-hop-dong

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………o0o……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

 

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/20….ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

BÊN ……………….: CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Đại diện bởi ông : ……….

Chức danh : Giám đốc

Số điện thoại : ……… Fax: ……….

MST : ………………………….

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN ……………….: CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Đại diện bởi ông : ……….

Chức danh : Giám đốc

Số điện thoại : ……… Fax: ……….

MST : ………………………….

Sau đây gọi tắt là bên B.

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng …….. ………… số: ……/……../……/20…..ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/20…. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế:

+ Thuế VAT:

+ Giá trị hợp đồng sau thuế:

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………………..

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/…….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc                                                                     Giám đốc

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế tại đây : bien-ban-thanh-ly-hop-dong-kinh-te

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng buôn bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự
– Căn cứ Luật Thương mại 2005
– Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan
Hôm nay, ngày….. tháng…… năm…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:
Công ty:
Giấy Chứng nhận ĐKKD số:
Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Người đại diện: ……… Chức vụ: Giám đốc
(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA
Ông/Bà:
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.
Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:
– Hàng hóa:
– Mã hàng:
– Số lượng:
2.2. Bên B dã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:
– Chủ tài khoản:
– Số tài khoản:
– Ngân hàng:

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.
Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.
– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.
– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên
– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Bên A                                                                                 Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng buôn bán hàng hóa tại đây : bien-ban-thanh-ly-hop-dong-mua-ban

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(SỐ: …../20…../……………..)

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số:  …./20……/……………………..

– Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng của mỗi Bên;

Hôm nay, ngày ….  tháng ….  năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm có:

BÊN A:  CÔNG TY TNHH ………………………..
Địa chỉ:                             ……………………………………………………………………….
Đại diện bởi:                      Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ:                           Giám đốc

BÊN B:  CÔNG TY TNHH ………………………..
Địa chỉ:                             ………………………………………………………
Đại diện bởi:                      Ông Nguyễn Văn B
Chức vụ:                           Giám đốc

Hai Bên thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng tư vấn dịch vụ số :…./20…./………….. ký ngày …. tháng … năm 20… và thanh quyết toán theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành với nội dung như sau:

Điều 1. Công việc đã hoàn thành
Bên B đã hoàn thành nội dung công việc trong bản hợp đồng số  …./20…./……………

Điều 2. Thanh toán
– Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo quy định Hợp đồng.
– Ngay sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ cung cấp Hóa đơn
thuế GTGT cho Bên A.

Điều 3. Điều khoản chung

Hai bên cùng nhất trí thanh lý các nội dung công viêc nêu tại Hợp đồng số…./20…./…………… ký ngày …. tháng ….. năm 20…. Kể từ ngày Bên B xuất và gửi hóa đơn GTGT cho Bên A tương ứng với khoản phí dịch vụ đã được thanh toán, nội dung Hợp đồng số…./20…/………… ký ngày …. tháng …… năm 20….. không còn giá trị và hai Bên không có bất kỳ một khiếu kiện nào.

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tại đây : bien-ban-thanh-ly-hop-dong-dich-vu

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số:. đường………………… phường……………. quận……………………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………………………………… do:…………………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở số:……………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………………………………… do:…………………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như­ sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày…..tháng ……năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm…….

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà tại đây : bien-ban-thanh-ly-hop-dong-thue-nha

Trên đây là những mẫu biên bản hợp đồng thanh lý mà dean2020.edu.vn muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng bài viết của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

 

One thought on “Mẫu Biên Bản Thanh lý Hợp Đồng chính xác nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *